0110. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL SELECTION 15 YEAR OLD / WINTER

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection 15 Year Old / Winter

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection – Winter được chưng cất vào năm 1990 trong thùng sherry butt #24755. Và được đóng chai vào năm 2006 khi chúng đạt 15 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 585 chai, nồng độ 58.5%.